புதிய அமைச்சர்களின் முழு விபரம் - THE MURASU

Dec 20, 2018

புதிய அமைச்சர்களின் முழு விபரம்

 பலத்த சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் இன்று அமைச்சர்களின் பதவி ஏற்பு ஜனாதிபதி மைத்திாிபால சிறிசேன முன்னிலையில் நடைபெற்றது.
 1. பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க – தேசிய கொள்கைகள், பொருளாதார அலுவல்கள், மீள் குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடமாகாண அபிவிருத்தி, தொழிற்பயிற்சி திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சர்
 2. ஜோன் அமரதுங்க – சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
 3. காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா – புத்தசாசனம் மற்றும் வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்
 4. மங்கள சமரவீர – நிதி மற்றும் ஊடகத் துறை அமைச்சர்
 5. லக்ஷமன் கிரியெல்ல- அரச தொழில் முயற்சி, கண்டி மரபுரிமைகள் மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்சர்
 6. ரவூப் ஹக்கீம் – நகர திட்டமிடல், நீர்வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சர்
 7. திலக் மாரப்பன – வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்
 8. ராஜித சேனாரத்ன – சுகாதார, போசணைகள் சுதேச மருத்துவத் துறை அமைச்சர்
 9. ரவி கருணாநாயக்க – மின்சக்தி, சக்தி வலு மற்றும் வர்த்தக அபிவிருத்தி அமைச்சர்
 10. வஜிர அபேவர்த்தன – உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி அமைச்சர்
 11. ரிஷாத் பதிறுதீன் – கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தகம், நீண்டகால இடம்பெயர்ந்தோர் மீள்குடியேற்றம், கூட்டுறவு அபிவிருத்திஅமைச்சர்
 12. பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க – பெருநகரங்கள், மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்
 13. நவீன் திசாநாயக்க – பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர்
 14. பீ.ஹரிசன் – விவசாயம், கிராமிய பொருளாதாரம், பண்ணை வள அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அமைச்சர்
 15. கபீர் ஹாசிம் – நெடுஞ்சாலைகள், வீதி அபிவிருத்தி, பெற்றோலிய வள அபிவிருத்தி அமைச்சர்
 16. ரஞ்சித் மத்தும பண்டார – பொதுநிர்வாக, அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர்
 17. கயந்த கருணாதிலக – காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு
 18. சஜித் பிரேமதாச – வீடமைப்பு, நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர்
 19. அர்ஜுன ரணதுங்க – போக்குவரத்து, சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர்
 20. பழனி திகாம்பரம் – மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதி மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சர்.
 21. சந்ராணி பண்டார – மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள், உலர் வலய அபிவிருத்தி அமைச்சர்
 22. தலதா அத்துகோரள – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சர்
 23. அகில விராஜ் காரியவசம் – கல்வி அமைச்சர்
 24. அப்துல் ஹலீம் முஹம்மட் ஹசீம் – தபால் சேவைகள், முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
 25. சாகல ரத்நாயக்க – துறைமுகங்கள், கப்பற்துறை மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர்
 26. ஹரீன் பெர்ணான்டோ – தொலைத்தொடர்பு, டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர்
 27. மனோ கணேஷன் – தேசிய ஒருமைப்பாடு, அரசகரும மொழிகள், சமூக மேம்பாடு மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
 28. தயா கமகே – தொழில், தொழிற்சங்க உறவுகள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சர்
 29. மலிக் சமர விக்ரம – அபிவிருத்தி மூலோபாயங்கள், சர்வதேச வர்த்தகம், விஞ்ஞான, தொழிநுட்ப ஆராய்ச்சி அமைச்சர்

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here